image1 image2 image3 image4
Добрата материално-техническа база и висококвалифицираният персонал на Цeнтралната клинична лаборатория, организирани в 9 профилирани лаборатории, осигуряват извършването на широк спектър рутинни и високоспециализирани клинично-лабораторни анализи. Резултатите от тях се гарантират от съвременната лабораторна апаратура, при която се използват високи технологии и се получават лично от пациентите, от фамилния (лекуващия) лекар или по интернет в деня, в който е взета кръв за изследване.
Клинична лаборатория
Телефон02/ 9230 911, 912
Покажи информациятаСкрий информацията График/Ценоразпис
График Амбулаторни прегледи Профилактични прегледи Домашни прегледи
Доц. д-р Лиляна Ламбрева
тел. 02/9230 911
Понеделник

Петък

14.00 – 18.00
Д-р Аделина Цакова
тел. 02/9230 912
Вторник

Сряда

Четвъртък

14.00 – 18.00

Лекари само на платен прием

Име Телефон Име Телефон
Проф. д-р Добрин Свинаров 02/9230 929 Доц. д-р Стоянка Атанасова 02/9230 956, 328

Цени за пациенти без направления по НЗОК:

Ценоразпис Цена
Кръвна картина, автоматично, без диференциално броене 5.00 лв.
Кръвна картина, автоматично, с диференциално броене 8.00 лв.
Ретикулоцити-микроскопски 15.00 лв.
Диференциално броене на левкоцити – микроскопски 25.00 лв.
Морфология на еритроцити, микроскопски 10.00 лв.
Тромбоцити – камерно броене 2.00 лв.
СУЕ 1.50 лв.
Цитологично изследване на костен мозък / лимфен възел 50.00 лв.
Цитохимични изследвания на кръвни клетки, за всеки показател по: 15.00 лв.
Гликиран хемоглобин – Hb А1 С 12.00 лв.
Кръвосъсирване и фибринолиза
Време на кървене 1.50 лв.
Протромбиново време 4.00 лв.
аРТТ 4.00 лв.
Фибриноген 4.00 лв.
Фактори на кръвосъсирването, за всеки по: 20.00 лв.
D-димер 20.00 лв.
Антитромбин 20.00 лв.
Протеин С (PrC) 20.00 лв.
Протеин S (PrS) 20.00 лв.
Плазминоген (РІ) 20.00 лв.
Електролити и микроелементи
Na (натрий), К (калий), за всеки по: 3.00 лв.
Калций – фотометрично 2.50 лв.
Са-ААS 10.00 лв.
iCa++ /йонизиращ калций/ 5.00 лв.
iMg++ 5.00 лв.
Фосфор – фотометрично 2.50 лв.
Хлорид 3.00 лв.
Fe (AAS) 5.00 лв.
ЖСК 5.00 лв.
Сu (мед) 10.00 лв.
Zn (цинк) 10.00 лв.
Mg (магнезий) 10.00 лв.
Pb (олово) 15.00 лв.
Se (селен) 18.00 лв.
Cd (кадмий), Аl (алуминий), Mn (манган), за всеки по: 27.00 лв.
As (арсен) 45.00 лв.
Мо (молибден), Ni (никел), Cr (хром), за всеки по: 27.00 лв.
КАО 12.00 лв.
Субстрати и метаболити
Билирубин общ/директен, за всеки по: 2.50 лв.
Глюкоза 2.50 лв.
Креатинин 2.50 лв.
Пикочна киселина 2.50 лв.
Креатинин – ензимен метод 3.00 лв.
Урея 2.50 лв.
Амоняк 15.00 лв.
Липиден профил 9.00 лв.
Холестерол 2.50 лв.
HDL 2.50 лв.
LDL 2.50 лв.
VLDL 2.50 лв.
Триглицериди 2.50 лв.
Лактат 10.00 лв.
Хомоцистеин 20.00 лв.
АСАТ, АЛАТ за всеки по: 2.50 лв.
АФ (алкална фосфатаза) 2.50 лв.
КК 2.50 лв.
КК-МВ 5.00 лв.
ГТ 2.50 лв.
ЛДХ 2.50 лв.
а-Амилаза 2.50 лв.
Липаза 5.00 лв.
КК изоензими 25.00 лв.
Общ белтък 2.50 лв.
Албумин 2.50 лв.
Протеинограма 10.00 лв.
а1-антитрипсин 19.00 лв.
а1-микроглобулин 19.00 лв.
а2-микроглобулин 19.00 лв.
С3 19.00 лв.
С4 19.00 лв.
S-церулоплазмин 19.00 лв.
Преалбумин 19.00 лв.
Хаптоглобин 19.00 лв.
Трансферин 19.00 лв.
Разтв. трансферинов рецептор 45.00 лв.
Феритин 19.00 лв.
Цистатин С 45.00 лв.
в2-микроглобулин 20.00 лв.
CRP-високочувствителен тест 19.00 лв.
IgA имунонефелометрично 10.00 лв.
IgG имунонефелометрично 10.00 лв.
IgM имунонефелометрично 10.00 лв.
ИЕФ-имуноелектрофореза 35.00 лв.
ИМФ-имунофиксация 35.00 лв.
Миоглобин 10.00 лв.
Определяне на ревматоиден фактор с аглутинация 10.00 лв.
Доказване на антистрептолизинови антитела /AST/ 10.00 лв.
Хормони
FT3 15.00 лв.
FT4 15.00 лв.
TSH 15.00 лв.
Atg (ТАТ) 12.00 лв.
АТРО (МАТ) 12.00 лв.
AKTX – аденокортикотропен хормон 16.00 лв.
СТХ – соматотропен растежен хормон 16.00 лв.
TRAb-антитела срещу ТСН-рецептор 30.00 лв.
Тиреоглобулин 14.00 лв.
Кортизол 12.00 лв.
Пролактин 12.00 лв.
LH 12.00 лв.
FSH 12.00 лв.
Естрадиол 12.00 лв.
Прогестерон 14.00 лв.
Тестостерон 14.00 лв.
КА-A, Na (адреналин, норадреналин) в урина по: 14.00 лв.
5-НІАА (5-ХИОК) 10.00 лв.
Свободен кортизол в урина 10.00 лв.
17-ОН прогестерон 12.00 лв.
Андростендион 12.00 лв.
Дехидроепиандростерон (DHEAS) 12.00 лв.
РТН (парат хормон) 12.00 лв.
Имунореактивен инсулин /IRI/ 12.00 лв.
HbsAg – австралийски антиген 17.00 лв.
Mаркери за СПИН, хепатит и сифилис
HBsAg 15.00 лв.
HBc 15.00 лв.
HBeAg 15.00 лв.
HCV 15.00 лв.
Mаркери за остеопороза /съединително-тъканни маркери/
N-MID OSTEOKALCIN 14.00 лв.
B-CROSS- LAPS 14.00 лв.
Витамини
Витамин В12 14.00 лв.
Фолат 14.00 лв.
OH – витамин D, тотал 28.00 лв.
Лекарства
Амикацин 18.00 лв.
Валпроева киселина 15.00 лв.
Ванкомицин 18.00 лв.
Гентамицин 18.00 лв.
Дигоксин 18.00 лв.
Дифенилхидантоин 15.00 лв.
Етосукцимид 15.00 лв.
Карбамазепин 15.00 лв.
Кофеин 15.00 лв.
Ламотригин 20.00 лв.
Микофенолова киселина 28.00 лв.
Монохидрокси-карбамазепин 20.00 лв.
Сиролимус 39.00 лв.
Такролимус 39.00 лв.
Фенобарбитал 15.00 лв.
Теофилин 15.00 лв.
Циклоспорин 39.00 лв.
Li (литий) 3.00 лв.
Фармакотерапевтична консултация с фармакокинетичен анализ и изчисляване на индивидуален дозов режим 48.00 лв.
Туморни маркери
PSA 14.00 лв.
СА 15-3 14.00 лв.
СА 125 14.00 лв.
СА 19-9 14.00 лв.
Алфа-фетопротеин 14.00 лв.
Човешки hCG 14.00 лв.
Урина
Химично изследване с течни реактиви: белтък, билирубин, уробилиноген, за всеки по: 1.00 лв.
Химично изследване със сухи тестове, комплексно 2.00 лв.
Или за всеки показател по отделно 0.50 лв.
Седимент-ориентировъчно изследване 2.00 лв.
Количествено изследване 3.00 лв.
Дизморфни еритроцити 10.00 лв.
Пунктати (гръбначно-мозъчна, плеврална, ставна и коремна течности)
Химично изследване 2.00 лв.
Цитологично изследване (броене на клетки) 5.00 лв.
Функционални изследвания
ОГТТ 8.00 лв.
Креатининов клирънс 8.00 лв.
Хематологични изследвания
Оцветяване на костен мозък за миелограма 20.00 лв.
Разчитане на миелограма 60.00 лв.
Оцветяване на ретикулоцити 10.00 лв.
Цитохимични изследвания
Липиди 6.00 лв.
Пероксидаза 6.00 лв.
PAS 6.00 лв.
Кръвосъсирване и фибринолиза
Рекалцификационно време 4.00 лв.
ДИАГНОСТИЧНО – КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР „АЛЕКСАНДРОВСКА”     Тел. 02/9230 750     Работно време: 8.00 - 19.00 ч.