Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ

Доц. д-р Лиляна Ламбрева

Телефон:02/9230 911
Понеделник : 07.30 - 12.30
Петък : 07.30 - 12.30

Д-р Аделина Цакова

Телефон:02/ 9230 911, 912
Вторник : 07.30 - 11.30
Сряда : 07.30 - 11.30
Четвъртък : 07.30 - 11.30
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Кръвна картина, автоматично, без диференциално броене 5.00
Кръвна картина, автоматично, с диференциално броене 9.00
Ретикулоцити-микроскопски 5.00
Диференциално броене на левкоцити-микроскопски 5.00
Морфология на еритроцити,микроскопски 5.00
Тромбоцити-камерно броене 3.00
СУЕ 2.00
Цитологично изследване на костен мозък,лимфен възел 50.00
Цитохимични изследвания на кръвни клетки,за всеки показател по 15.00
Гликиран хемоглобин – Hb А1 С 12.00
Кръвосисирване и фибринолиза
Време на кървене 1.50
Протромбиново време 4.00
аРТТ 4.00
Фибриноген 4.00
Фактори на кръвосъсирването,за всеки по 20.00
D-димер 20.00
Антитромбин 20.00
Протеин С/PrC/ 20.00
Протеин S/PrS/ 20.00
Плазминоген /РІ/ 20.00
Клинично-химични изследвания
Електролити и микроелементи
Калий 3.00
Натрий 3.00
Хлорид 3.00
Калций-фотометрично 2.50
Са-ААS 10.00
iСa++ /йонизиран калции/ 5.00
iMg++ 5.00
Фосфор - фотометрично 2.50
Fe/AAS/ 5.00
ЖСК 5.00
Сu 10.00
Zn 10.00
Mg 10.00
Pb 15.00
Se 18.00
Cd 27.00
АІ 27.00
Mn 27.00
As 45.00
Мо 27.00
Ni 27.00
Cr 27.00
КАО 15.00
Субстрати и метаболити
Билирубин-общ 3.00
Директен 3.00
Глюкоза 3.00
Креатинин 2.50
Пикочна киселина 2.50
Креатинин ензимен метод /СРК/ 5.00
Урея 2.50
Амоняк 15.00
Липиден профил 10.00
Холестерол 2.50
HDL 3.00
LDL 3.00
VLDL 2.50
Триглицериди 3.00
Лактат 10.00
Хомоцистеин 20.00
Ензими
АСАТ 3.00
АЛАТ 3.00
КК 2.50
КК-МВ 5.00
ГГТ 3.00
Алкална фосфатаза 3.00
ЛДХ 3.00
а-Амилаза 3.00
Липаза 6.00
Белтъци
Общ белтък 3.00
Албумин 3.00
Протеинограма 12.00
а1-антитрипсин 19.00
а1-микроглобулин 19.00
а2-микроглобулин 19.00
С3 19.00
С4 19.00
S-церулоплазмин 19.00
Преалбумин 19.00
Хаптоглобин 19.00
Трансферин 19.00
Разтв.трансферинов рецептор /sТFR/ 45.00
Феритин 19.00
Цистатин С 45.00
в2-микроглобулин 20.00
CRP-високочувствителен тест 19.00
IgA имунонефелометрично 10.00
IgG - “ - 10.00
IgM - “ - 10.00
ИЕФ-имуноелектрофореза 35.00
ИМФ-имунофиксация 35.00
Миоглобин 10.00
Определяне на ревматоиден фактор с аглутинация 10
Доказване на антистрептолизинови антитела /AST/ 10
Хормони и витамини
FT3 12.00
FT4 12.00
TSH 12.00
Atg /ТАТ/ 12.00
АТРО /МАТ/ 12.00
АКТХ – аденокортикотропен хормон 16.00
СТХ – Соматотропен растежен хормон 16.00
TRAb- антитела срещу ТСН-рецептор 30.00
Тиреоглробулин 14.00
Кортизол 12.00
Пролактин 12.00
LH 12.00
FSH 12.00
Естрадиол 12.00
Прогестерон 14.00
Тестостерон 14.00
КА-A, Na/адреналин, норадреналин/ в урина по 14.00
5-НІАА /5-ХИОК/ 10.00
Свободен кортизол в урина 10.00
1.17-ОН прогестерон 12.00
2.Андростендион 12.00
2.Дехидроепиандростерон (DHEAS) 12.00
3.РТН /парат хормон/ 12.00
4.Имунореактивен инсулин /IRI/ 12.00
HbsAg – австралийски антиген - 17.00
Anti-HBsAg /антитела срещу австр. антиген / 15.00
Аnti НBc /антитела с/у хепатит В/ 15.00
HBsAg/ антиген срещу хепатит Е / 15.00
Anti-HCV /антитела срещу хепатит С/ 15.00
Anti HAV IgM /антитела за хепатит А/ 15.00
Сифилис 12.00
HIV 12.00
Маркери за остеопороза /съединително-тъканни маркери/
N-MID OSTEOKALCIN 14.00
B-CROSS-LAPS 14.00
Витамини
Витамин В12 14.00
Фолат 14.00
ОН-витамин D, тотал 28.00
Лекарства
Амикацин 18.00
Валпроева киселина 15.00
Ванкомицин 18.00
Гентамицин 18.00
Дигоксин 18.00
Дифенилхидантоин 15.00
Етосукцимид 15.00
Карбамазепин 15.00
Кофеин 15.00
Ламотригин 20.00
Микофенолова киселина 28.00
Монохидрокси-карбамазепин 20.00
Сиролимус 39.00
Такролимус 39.00
Фенобарбитал
Теофилин 15.00
Циклоспорин 39.00
Литий 3.00
Фармакотерапевтична консултация с фармакокинетичен анализ и изчисляване на индивидуалния дозов режим 48.00
Туморни маркери
PSA 14.00
СА 15-3 14.00
СА 125 14.00
СА 19-9 14.00
СЕА 14.00
Алфа-фетопротеин 14.00
Човешки hCG 14.00
Урина
Химично изследване с течни реактиви- белтък, билирубин, уробилиноген, за всеки по 1.00
Химично изследване със сухи тестове, комплексно 2.00
Или за всеки показател по отделно 0.50
Седимент-ориентировъчно изследване 2.00
Количествено изследване 3.00
Дизморфни еритроцити 2.00
ACR (албумин/креатининово отношение албумин в в прясна урина) 19.00
Пунктати (гръбначно-мозъчна, плеврална, ставна и коремна течности)
Химично изследване 2.00
Цитологично изследване (броене на клетки) 5.00
Функционални изследвания
ОГТТ 8.00
Креатининов клирънс 8.00
Хематологични изследвания
Оцветяване на костен мозък за миелограма 20.00
Разчитане на миелограма 60.00
Оцветяване на ретикулоцити 10.00
Цитохимични изследвания
Липиди 6.00
Пероксидаза 6.00
PAS 6.00
Кръвосъсирване и фибринолиза
Рекалцификационно време 4.00