Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Аделина Цакова

Телефон:02/ 9230 911, 912
Вторник : 07.30 - 11.30
Сряда : 07.30 - 11.30
Четвъртък : 07.30 - 11.30
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Кръвна картина, автоматично, без диференциално броене 5.00
Кръвна картина, автоматично, с диференциално броене 9.00
Ретикулоцити-микроскопски 5.00
Диференциално броене на левкоцити-микроскопски 5.00
Морфология на еритроцити,микроскопски 5.00
Тромбоцити-камерно броене 3.50
СУЕ 2.00
Гликиран хемоглобин – Hb А1 С 12.00
Кръвосисирване и фибринолиза
Време на кървене 2.00
Протромбиново време 5.00
аРТТ 5.00
Фибриноген 5.00
D-димер 30.00
Антитромбин 30.00
Протеин С/PrC/ 30.00
Тромбоцитна агрегация с индуктор Арахидонова киселина 24.00
Тромбоцитна агрегация с индуктор АДФ 18.00
Тромбоцитна агрегация с индуктор Адреналин 16.00
Тромбоцитна агрегация с индуктор Колаген 16.00
Клинично-химични изследвания
Електролити и микроелементи
Калий 3.00
Натрий 3.00
Хлорид 3.00
Калций-фотометрично 3.00
Са-ААS 10.00
iСa++ /йонизиран калций/ 5.00
Фосфор - фотометрично 3.00
Fe 5.00
ЖСК 5.00
Сu 10.00
Zn 10.00
Mg 10.00
Pb 15.00
Se 18.00
Cd 27.00
АІ 27.00
КАО 15.00
Субстрати и метаболити
Билирубин-общ 3.00
Директен 3.00
Глюкоза 3.00
Креатинин 3.00
Пикочна киселина 3.00
Креатинин ензимен метод /СРК/ 5.00
Урея 3.00
Амоняк 15.00
Липиден профил 15.00
Холестерол 3.00
HDL 3.00
LDL 3.00
VLDL 3.00
Триглицериди 3.00
Лактат 10.00
Хомоцистеин 30.00
Ензими
АСАТ 3.00
АЛАТ 3.00
КК 3.00
КК-МВ 5.00
ГГТ 3.00
Алкална фосфатаза 3.00
ЛДХ 3.00
а-Амилаза 3.00
Липаза 6.00
Белтъци
Общ белтък 3.00
Албумин 3.00
Протеинограма 12.00
а1-антитрипсин 19.00
а2-микроглобулин 20.00
С3 19.00
С4 19.00
S-церулоплазмин 19.00
Феритин 19.00
в2-микроглобулин 20.00
Електрофореза на урина 10.00
CRP-високочувствителен тест 19.00
IgA имунонефелометрично 10.00
IgG - “ - 10.00
IgM - “ - 10.00
IgE 18.00
ИМФ-имунофиксация 75.00
Определяне на ревматоиден фактор с аглутинация 20.00
Доказване на антистрептолизинови антитела /AST/ 10.00
Хормони и витамини
FT3 15.00
FT4 15.00
TSH 15.00
Atg /ТАТ/ 15.00
АТРО /МАТ/ 15.00
АКТХ – аденокортикотропен хормон 20.00
СТХ – Соматотропен растежен хормон 20.00
TRAb- антитела срещу ТСН-рецептор 30.00
Тиреоглробулин 15.00
Кортизол 15.00
Пролактин 15.00
LH 15.00
FSH 15.00
Естрадиол 15.00
Прогестерон 15.00
Тестостерон 15.00
КА-A, Na/адреналин, норадреналин/ в урина по 14.00
Активен плазмен ренин 20.00
Алдостерон 20.00
Свободен кортизол в урина 10.00
17-ОН прогестерон 20.00
2.Андростендион 20.00
2.Дехидроепиандростерон (DHEAS) 15.00
3.РТН /парат хормон/ 15.00
4.Имунореактивен инсулин /IRI/ 15.00
HbsAg – австралийски антиген - 17.00
Anti-HBsAg /антитела срещу австр. антиген / 15.00
Аnti НBc /антитела с/у хепатит В/ 15.00
HBsAg/ антиген срещу хепатит Е / 15.00
Anti-HCV /антитела срещу хепатит С/ 15.00
Anti HAV IgM /антитела за хепатит А/ 15.00
Сифилис 6.00
HIV 12.00
Маркери за остеопороза /съединително-тъканни маркери/
N-MID OSTEOKALCIN 18.00
B-CROSS-LAPS 18.00
Витамини
Витамин В12 20.00
Фолат 20.00
ОН-витамин D, тотал 28.00
ОН-витамин D, тотал /с консултация/ 42.00
Лекарства
Валпроева киселина 18.00
Ванкомицин 22.00
Дифенилхидантоин 15.00
Етосукцимид 18.00
Карбамазепин 18.00
Ламотригин 22.00
Микофенолова киселина 30.00
Монохидрокси-карбамазепин 30.00
Сиролимус 42.00
Такролимус 42.00
Фенобарбитал 18.00
Циклоспорин 42.00
Литий 3.50
Фармакотерапевтична консултация с фармакокинетичен анализ и изчисляване на индивидуалния дозов режим 70.00
Левитирацетам 22.00
Еверолимус 42.00
Туморни маркери
PSA - тотал 15.00
PSA - free 15.00
СА 15-3 15.00
СА 125 15.00
СА 19-9 15.00
СЕА 15.00
Алфа-фетопротеин 15.00
Човешки hCG 15.00
СА 72-4 15.00
Урина
Химично изследване със сухи тестове, комплексно 2.00
Или за всеки показател по отделно 0.50
Седимент 2.00
Количествено изследване на протеин в урината 3.00
Дисморфни еритроцити 10.00
ACR (албумин/креатининово отношение албумин в в прясна урина) 19.00
RCP с метод ЯФФе 7.50
RCP с ензимен метод 10.00
Пунктати (гръбначно-мозъчна, плеврална, ставна и коремна течности)
Химично изследване 2.00
Цитологично изследване (броене на клетки) 5.00
Функционални изследвания
ОГТТ 9.00
Креатининов клирънс 8.00
Хематологични изследвания
Оцветяване на костен мозък за миелограма 20.00
Разчитане на миелограма 60.00
Оцветяване на ретикулоцити 10.00
Цитохимични изследвания
Липиди 6.00
Пероксидаза 6.00
PAS 6.00
Кръвосъсирване и фибринолиза
Рекалцификационно време 4.00