Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Инжекции
Подкожна инжекция 5.00 лв.
Мускулна инжекция 10.00 лв.
Венозна инжекция 10.00 лв.
Поставяне на абокат и венозна инфузия 35.00 лв.
Вземане на намазки за микробиологично изследване 5.00 лв.
Венепункция 2.50 лв.
Капилярна кръв 1.00 лв.
Пункции
Пункция на костен мозък 45.00 лв.
Пункции – костна биопсия 45.00 лв.
Пункция на става 30.00 лв.
Превръзки
Асептична малка-първична 15.00 лв.
Асептична средна-първична 18.00 лв.
Асептична голяма-първична 24.00 лв.
Вторична асептична - малка 6.00 лв.
Вторична асептична-средна 9.00 лв.
Вторична асептична-голяма 12.00 лв.
Септична – малка 45.00 лв.
Септична – средна 60.00 лв.
Септична – голяма 75.00 лв.