Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Петя Янкова

Телефон:02/9230 760, 690
Вторник : 15.30 - 19.30
Сряда : 15.30 - 19.30
Петък : 15.30 - 19.30
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Определяне на общи имуноглобулини ИгМ,ИгГ и ИгА серум и други биологични течности с радиална имунодифузия, всеки по: 12.00
Панел Скрининг хуморален имунитет: ИгГ, М,А,Е,ИгГ1,2,3,4, АНА, ПКК+СРП 290.00
Определяне на ИгД в серум с пурбидиметрия 25.00
Определяне субкласове на ИгГ-Г1, Г2, Г3, Г4 в серум, в серум с турбидиметрия, всеки по: 55.00
Определяне на активност на комплемент СН-50 115.00
Определяне на С1 естерезен инхибитор – функционално изследване 80.00
Определяне на свободни капа или ламбда леки вериги с турбидиметрия, всеки по: 50.00
Определяне на тежки вериги в серум: 150.00
Определяне на С1 естеразен инхибитор в серум, чрез чрез нефелометрия 35.00
Определяне на общи имуноглобулини Е 25.00
Определяне на ревматоиден фактор скрининг /IgG+IgM+IgA/ 25.00
Панел: Скрининг за колагеноза: АНА+РФ+ИГ+С3, С4, AST+CRP+APL 170.00
Определяне на антистрептолизинов титър /АСТ/ 10.00
Определяне на С реактивен протеин 12.00
Определяне на криоглобулини-качествено изследване 9.00
Определяне на антинуклеарни антитела в серум /АНА/ 25.00
Определяне на антинуклеарни антитела срещу различни нуклеарни антигени: DNA, Sm,RNP,Scl - 70,ss - A(Ro),ss – B(La), хистони и други, всеки по: 25.00
Определяне на АНА профил 80.00
Определяне на антитела срещу дифтериен и тетаничен анатоксин, всяко по: 30.00
Определяне на антинеутрофилни цитоплазмени антитела в серум /АНЦА/ в серум - скрининг 25.00
Определяне на АНЦА профил /МРО/Рг3/ 50.00
Определяне на антифосфолипидни /АФА/ антитела в серум- ИгГ и ИгМ клас, за всяко по: 25.00
Определяне на антитела срещу фосфатидилсерин - ИгМ и ИгМ клас, за всяко по: 25.00
Определяне на антитела срещу протромбин - ИгГ и ИгМ клас, за всяко по: 25.00
Определяне на цикличен цитролиниран пептид (CCP) и мутирал цитролиниран виментин (MCV), за всяко по: 22.00
Количествено определяне на BDNF c ELISA метод 50.00
Панел: Антифосфолипиден синдром: Anti-ACL, anti-b2 GР I, anti-PS, anti-PT, aneti-V 200.00
Определяне на антитела към анексин V – ИгГ и ИгМ клас, за всяко по: 25.00
Определяне на антигломерулобазално мембранни /АГБМ/ антитела в серум 25.00
Панел Васкулит: АНА+МРО+PRЗ+GBM 90.00
Определяне на анти тъканна трансглутаминаза (TTG) и anti DGP-IgA и IgG антитела, за всяко по: 50.00
Панел Целиакия: Анти TTG IgG/IgA,DGPIgG/IgA,IgA,HLADQ 160.00
Определяне на анти-ендомизиумни антитела (EМА) в серум 45.00
Определяне на Th 17 клетки 60.00
Флоуцитометрично определяне на НК клетки 80.00
Определяне на окислителен взрив с флоуцитометрия 45.00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел 135.00
Панел Скрининг за имунен дефицит: ИгГ,М,А,Е, ИгГ1,2,3,4, С3,С4,АНА + разширен кл.статус + ПКК + СРП 450.00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - разширен панел 200.00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – транплантационен панел 295.00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити, за всеки допълнителен маркер по: 35.00
Флоуцитометрично определяне на CD34 положителни клетки абс. брой, процент и виталност 125.00
Панел Репродукция: Стандартен клетъчен статус вкл. CD16+ 56+НК клетки в абсолютен брой, ANA, антикардиолипинови и анти-B2 антитела 250.00
Определяне на T регулаторни клетки (CD4+CD25+CD127low) 50.00
Флоуцитометрично определяне на Т клетъчна функционална активност 195.00
Определяне на цитокини, на всеки по: 35.00
Количествено мултиплексно определяне на панел от 10 цитокини (GM-CSF,TNF-алфа, IL-4,IL-6,IL-8,IFN-гама, IL-10, IL-5,IL-2, IL-1бета) с флуориметрични методи 200.00
HLA типизиране – А, В, DRВ1 типизиране 320.00
HLA типизиране - А, В, DRВ1, DQB1 типизиране 370.00
Изследване на HLA - B локус /ДНК-SSP метод/ 140.00
Изследване на HLA - A локус /ДНК-SSP метод// 100.00
Изследване на HLA-DRB локус /ДНК-SSP метод/ 100.00
Изследване на HLA – DQВ локус /ДНК-SSP метод/ 50.00
Изследване на HLA –/ДНК метод- High resolution/ на локус по: 300.00
Определяне на HLA-В27 с флоуцитометрия 40.00
Определяне на циркулиращи алоантитела /HLA клас І и клас ІІ/ - скрининг 215.00
Спецификация на циркулиращи алоантитела /HLA клас І или клас ІІ/, всяки по: 220.00
Кросмач реакция-флоуцитометричен метод 270.00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити – разширен панел за изследване на хематологично болни 260.00
Определяне на анти–В2 гликопротеин 1-ИгГ и ИгМ клас, всеки по: 25.00
Количествено определяне на антикардиолипинови антитела IgG, IgM клас, за всяко по: 25.00
Определяне на С1q фракция на комплемента 80.00
Определяне на АМА /антимитохондриални антитела/ или АГМА /антигладкомускулни антитела/, всяко по: 20.00
Определяне на други автоантитела при автоимунни чернодробни болести – АМА-М2, gp 210, LKM-1, SLA, на всеки по: 25.00
Панел: Автоимунни чернодробни заболявания: ИгГ+ИгА+ИгМ, АМА, АГМА, LKM1, ANA, pANCA 160.00
Определяне на М.tuberculosis специфични Т клетки 120.00
Изследване на митохондриални ДНК мутации (ДНК секвениране) на регион по: 125.00
Качествено определяне на СМV-DNA, EBV-DNA, BK-DNA, HBV-DNA, HCV-RNA, HHV-6, HSV1/2, аденовирус чрез RT-PCR, всяко по: 45.00
Изследване на всички известни патогенни мутации в митохондриална ДНК геном с NGS (новогенерационно секвениране) технология 546.00
Изследване на химеризъм – ДНК метод, на проба по: 270.00
Изолиране на ДНК 27.00
Изследване на KIR генен полиморфизъм(ДНК PCR-SSPметод) 160.00
Активиране на търсене в регистър 300.00
Определяне на вирусния товар на хепатит В чрез ДНК-PCR Taq Man метод 140.00
Определяне на вирусния товар на хепатит С чрез ДНК-PCR Taq Man метод 149.00
Количествено определяне на вирусен товар CMV-DNA чрез RT-PCR 140.00
Количествено определяне на вирусен товар EBV-DNA чрез RT-PCR 220.00
Определяне на НВV резистентност (определяне дивия тип, типове или полиморфизми на кодони 80, 180, 181, 204 и 236 от НВV полимеразния ген) 240.00
Определяне на НСВ генотип (определяне на 6-те генотипа на вируса – 1a,1b.2a (b,2b,2c,3a,3b,3c,3kd4a/c/d,4e,4f,4h,5a,6a/b) 240.00
Количество определяне на вирусен товар на човешки полиомен ВК вирус (ВКV) чрез RT-PCR 220.00
Количествено определяне на херпес симплекс вируси тип 1 и 2 (HSV-1/2 чрез RT-PCR 140.00
Количествено определяне на човешки херпес вирус 6 ННV-6 чрез RT-PCR 220.00
Изследване на гени (307 гена), свързани с първични имунни дефицити с NGS технологии 2200.00
Определяне на постваксинален отговор към полизахаридни антигени (антипневмококов антиген и хемофилус инфлуенце), всеки по: 40.00