Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ

Проф. д-р Марта Балева

Телефон:02/9230 543, 690
Понеделник : 15.30 - 19.30
Вторник : 15.30 - 19.30
Сряда : 15.30 - 19.30

Проф. д-р Елисавета Наумова

Телефон:02/9230 760, 690
Понеделник : 16.00 - 20.00
Сряда : 16.00 - 20.00
Четвъртък : 16.00 - 20.00

Д-р Петя Янкова

Телефон:02/9230 760, 690
Вторник : 15.30 - 19.30
Сряда : 15.30 - 19.30
Петък : 15.30 - 19.30
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Определяне на общи имуноглобулини ИгМ,ИгГ и ИгА серум и други биологични течности с радиална имунодифузия, всеки по: 12.00
Определяне субкласове на ИгГ-Г1, Г2, Г3, Г4 в серум, чрез нефелометрия, всеки по 55.00
Определяне С3, С4, С1 инхибитор компоненти на комплемента и други белтъци в серум и биологични течности с радиална имунодифузия, всеки по: 12.00
Определяне на моноклонални протеини:ИгГ,ИгА,ИгМ, ИгД,ИгЕ, капа /ламбда свободни леки вериги в серум с имунофиксационна електрофореза 10.00
Определяне на съотношение капа/ламбада в серум и други биологични течности с турбидиметрия 80,00
Определяне на С1 естерезен инхибитор в серум, чрез чрез нефелометрия 35.00
Определяне на общи имуноглобулини Е 25.00
Определяне на специфични имуноглобулини Е 30.00
Определяне на специфични имуноглобулини Е ( микс ) 50.00
Определяне на ревматоиден фактор с аглутинация 10.00
Определяне на антистрептолизинов титър /АСТ/с аглутинация 10.00
Определяне на С реактивен протеин с аглутинация 12.00
Определяне на криоглобулини-качествено изследване 9.00
Определяне на криоглобулини-количествено изследване 8.00
Определяне на антинуклеарни антитела в серум 25.00
Определяне на антинуклеарни антитела срещу различни нуклеарни антигени: DNA, Sm,RNP,Scl - 70,ss - A(Ro),ss – B(La), други всеки по: 25.00
Определяне на АНА профил ( DNA,Sm,RNP,Scl-70,ss-A(Ro), ss- B(La),Jo-1,Cent B,Histones ) 80.00
Определяне на антинеутрофилни цитоплазмени антитела в серум /АНЦА/ в серум - скрининг 25.00
Определяне на антинеутрофилни цитоплазмени антитела в серум /МРО/МR3/ - профил с ELISA 50.00
Определяне на антифосфолипидни /АФА/ антитела в серум, за всяко по: 25.00
Определяне на антитела срещу фосфатидилсерин ИгМ и ИгМ, за всеки по 25.00
Определяне на антитела срещу протромбин и ИгГ и ИгМ, за всеки по 25.00
Определяне на антигломерулобазално мембранни /АГБМ/ антитела в серум 25.00
Флоцитометрично определяне на НК клетки 80.00
Определяне на антиглиадинови ИгГ и ИгА антитела, за всяко по: 20.00
Определяне на фагоцитоза с флоуцитометрия 45.00
Определяне на окислителен взрив с флоуцитометрия 45.00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - стандартен панел 125.00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити - разширен панел 165.00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити, за всеки допълнителен лимфен маркер, всеки по: 35.00
Определяне на цитокини, на всеки по: 35.00
HLA типизиране /А + В серология+DR ДНК метод/ 295.00
HLA типизиране /А + В серология+DR+DQ ДНК метод/ 348.00
HLA типизиране / А + В +DR ДНК метод low resolution/ 295.00
HLA типизиране /А+В+DR+DQ ДНК метод low resolution/ 348.00
Изследване на HLA – В локус /ДНК метод/ 128.00
Изследване на HLA – А локус /ДНК метод/ 86.00
Изследване на HLA – DRВ локус /ДНК метод/ 79.00
Изследване на HLA – DQВ локус /ДНК метод/ 48.00
Изследване на HLA –/ДНК метод- High resolution/ на локус по: 300.00
Определяне на HLA-В27 с флоуцитометрия 40.00
Определяне на циркулиращи алоантитела- серологичен метод 100.00
Определяне на циркулиращи алоантитела /HLA клас І и клас ІІ/-скрининг,флоуцитометричен метод 215.00
Спецификация на циркулиращи алоантитела /HLA клас І или клас ІІ/- флоуцитометричен метод, всеки по: 220.00
Кросмач реакция-серологичен метод 26.00
Кросмач реакция-флоуцитометричен метод 270.00
Определяне на серумни нива на туморни маркери – СА 19-9, СЕА, СА 15-3, PSA, AFP, BHCG и др., всеки по: 20.00
Определяне на хормони: тироидни, надбъбречни, хипофизни, полово и др., всеки по: 15.00
Флоуцитометрично имунофенотипизиране на левкоцити -разширен панел за изследване на хематологично болни . 250.00
Количествено определяне на анти В2гликопротеин 1 – за всяко по: 25.00
Количествено определяне на антикардиолипинови антитела IgA,IgG,IgM, за всяко по: 25.00
Определяне на HCV -IgM в серума – ELISA 25.00
Определяне на МАТ антитела 15.00
Определяне на ТАТ антитела 15.00
Определяне на АМА / антимитохондриални антитела / или АГМА/ антигладкомускулни антитела /, за всяко по: 20.00
Определяне на антихистонови антитела IgG,IgM, за всеки по: 25.00
Определяне на М.tuberculosis специфични Т клетки 120.00
ДНК тест за едновременна детекция и индетификация на рода Mycobacterium 205.00
ДНК тест за едновременна детекция и индетификация на човешки папилома вирус 205.00
Изследване на митохондриални ДНК мутации /ДНК секвериране/ на регион по: 370.00
Изследване на химеризъм – ДНК метод, на проба по: 270.00