Име АМБУЛАТОРНИ ПРЕГЛЕДИ ДОМАШНИ ПРЕГЛЕДИ

Д-р Красимира Станчева (прегледи и ЕЕГ на деца)

Телефон:0889431112
Понеделник : 09.00 - 11.00
Вторник : 09.00 - 11.00
Сряда : 09.00 - 11.00
Четвъртък : 09.00 - 11.00
Петък : 09.00 - 11.00
Понеделник : 11.00 - 11.30
Вторник : 11.00 - 11.30
Сряда : 11.00 - 11.30
Четвъртък : 11.00 - 11.30
Петък : 11.00 - 11.30

Д-р Красимира Станчева (прегледи и ЕЕГ на възрастни)

Телефон:0889431112
Понеделник : 12.00 - 15.00
Вторник : 12.00 - 14.00
Сряда : 12.00 - 15.00
Четвъртък : 12.00 - 15.00
Петък : 12.00 - 15.00
Понеделник : 15.00 - 16.00
Вторник : 16.00 - 18.00
Сряда : 15.00 - 16.00
Четвъртък : 15.00 - 16.00
Петък : 15.00 - 16.00

Доц. д-р Олга Григорова

Телефон:02/9230 665, 990
Понеделник : 10.00 - 12.00
Четвъртък : 10.00 - 12.00
Понеделник : 12.00 - 13.00
Четвъртък : 12.00 - 13.00

Доц. д-р Георги Ангов

Телефон:02/9230 990
Понеделник : 14.00 - 18.00
Понеделник : 18.00 - 20.00
Вторник : 16.00 - 20.00
Четвъртък : 18.00 - 19.00

Д-р Ирен Петрова

Телефон:02/9230 547, 990
Вторник : 14.00 - 17.30
Четвъртък : 14.00 - 18.00
Вторник : 17.30 - 19.00
Четвъртък : 18.00 - 19.00
Цени за пациенти без направления по НЗОК: Цена
Първичен преглед Професор: 90.00 лв.
Доцент: 70.00 лв.
Нехабилитиран: 50.00 лв.
Вторичен преглед /за проследяване/ 50% – до 30 дни от от първичния
Преглед на чужд език + 50.00 лв.
Домашна визита от специалист 80.00 лв.
Доплерова сонография на каротидни и вертебрални съдове 30.00 лв.
Доплер сонографско мониториране на вертебрални съдове 40.00 лв.
Доплерова сонография на артерии на крайници 30.00 лв.
Доплерова сонография на вени на крайници 30.00 лв.
Доплерова сонография на екстра и интракраниалните съдове 50.00 лв.
Мониториране - функционални проби 45.00 лв.
Доплерова сонография - мониториране за емболи 50.00 лв.
Ехография на каротидни съдове - цветен и power Доплер 20.00 лв.
Контрастно ехографско изследване 100.00 лв.
Транскраниална ехография - цветен и power Доплер 30.00 лв.
Ехография на екстракраниални и интракраниални съдове 50.00 лв.
Ехография на периферни съдове 35.00 лв.
Изследване на периферната вегетативна нервна система 40.00 лв.
Изследване на централната вегетативна нервна система 40.00 лв.
ЕМГ /Електромиография/ включва пълен запис на направените изследвания /предоставен на хартиен носител/ с клинична интерпретация на резултатите:
- а) изследване на карпален синдром 50.00 лв.
- б) изследване на кубитален синдром
/включва изследване на проводимост по двигателни и сетивни влакна, инчинг/. В случай, че се налага разширено изследване с иглен електрод, пациентът заплаща и цената на електрода/
50.00 лв.

25.00 лв.


- в) изследване на лицев нерв
/включва изследване за проводимост на лицевия нерв, блик рефлекс/
50.00 лв.
-г) изследване на радикулерен синдром
/включва двустранно изследване за проводимост по двигателните и сетиввни влакна, двигателни и сетивни отговори, F- вълни, Н-рефлекс/. В случай, че се налага разширено изследване с иглен електрод на параспиналната мускулатура и крайниците, пациентът заплаща допълнително цената на електрода
70.00 лв.

25.00 лв.


-д) изследване на миастенен синдром
/включва неврография на три нерва и репетативна стимулация с Ниски и високи честоти/. В случай, че се налага разширено изследване с иглен електрод, пациентът заплаща допълнително цената на електрода
70.00 лв.

25.00 лв.


-е) изследване на полиневритен синдром
/включва неврография на двигателните и сетивни влакна на нервите на четирите крайника/. В случай, че се налага разширено изследване с иглен електрод, пациентът заплаща допълнително цената на електрода
70.00 лв.

25.00 лв.


- ж) изследване за болест на двигателния неврон
/включва неврография на четирите крайника и изследване с иглев електрод на крайничите и езика/.
125.00 лв.
-з) изследване на миогенна увреда
/включва неврография на два двигателни и сетивни нерва на горен и долен крайник, едностранно изследване с иглен електрод на проксимални и дистални мускули на крайниците с количествен анализ на потенциалите/.
125.00 лв.
Консуматив за ЕЕГ и ЕМГ /по здравна каса/ доплащане от пациента 35.00 лв.
ЕЕГ

/включва 30 минутен чист запис по международната система 10-20, описание за записа и клинично заключение/.

50.00 лв.
ЕЕГ-изследване на съня – запис 2 часа 150.00 лв.
ЕЕГ + консултация 70.00 лв.
І. ОТОНЕВРОЛОГИЯ
Видеонистагмография 35.00 лв.
Постурография 25.00 лв.
Аудиометрия 25.00 лв.
Ротационен тест 30.00 лв.
Хармоничен синсусоидален акцелерационен тест 50.00 лв.
Velociti step test 50.00 лв.
Video head impulse test 50.00 лв.
ІI. ОФТАЛМОНЕВРОЛОГИЯ
Определяне на зрителна острота 30.00 лв.
Екзофталмография 10.00 лв.
Кинетична периметрия с кугелпериметър 15.00 лв.
Биомикроскопия на преден очен сегмент 20.00 лв.
Офталмоскопия 25.00 лв.
Изследване на двойни образи и анализ 40.00 лв.
Компютърна периметрия с Д и КОМ-периметър 20.00 лв.
ІІІ. МАНУАЛНА ТЕРАПИЯ
Първичен преглед – мануална диагностика и терапия 45.00 лв.
Вторичен преглед – мануална диагностика и терапия 30.00 лв.
ІV. ПСИХОЛОГИЯ / НЕВРОПСИХОЛОГИЯ
Психологична консултация 30.00 лв.
Невропсихологично изследване – обща оценка 30.00 лв.
Невропсихологично изследване – когнитивен профил 50.00 лв.
Невропсихологично изследване при афазия 40.00 лв.
Невропсихологична терапевтична сесия 20.00 лв.